Valdyba:

Rasa Čižaitė- Lesluyes (pirmininkė), Egidijus Bernotas, Audrius Žvybas ir Asta Stankūnienė.

 • Priima naujus narius į uniją;
 • Renka ir atšaukia administracijos vadovą;
 • Organizuoja ir šaukia visuotinius narių susirinkimus;
 • Rengia unijos darbo reglamentus, nustato įkainius už unijos teikaimas paslaugas.

Rasa Čižaitė-Lesluyes

Egidijus Bernotas

Audrius Žvybas

Asta Stankūnienė

Paskolų komitetas:

Martynas Miknaitis (pirmininkas), Laima Vilimaitė-Bernotienė, Natalija Čop

 • Nagrinėja unijos narių prašymus dėl paskolų, svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia siūlymus unijos administracijos vadovui bei valdybai.

Martynas Miknaitis

Laima Vilimaitė – Bernotienė

Natalija Čop

Visuotinis narių susirinkimas (VNS):

Visi kredito uinijos nariai.

 • Keičia unijos įstatus;
 • Renka ir atšaukia stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto narius;
 • Pašalina narius iš unijos;
 • Tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo;
 • Vertina unijos stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto, vidaus audito tarnybos ataskaitas.

Visuotinis narių susirinkimas (VNS):

Visi kredito uinijos nariai.

 • Keičia unijos įstatus;
 • Renka ir atšaukia stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto narius;
 • Pašalina narius iš unijos;
 • Tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo;
 • Vertina unijos stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto, vidaus audito tarnybos ataskaitas.

Vidaus audito tarnyba:

Audrius Lukoševičius

 • Nepriklausomai ir objektyviai tikrina veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertina  KU rizikos valdymą, vidaus kontrolės procesų veiksmingumą, vidaus kontrolės funkcijų įgyvendinimą, numatytą patvirtintose KU vidaus kontrolės organizavimo nuostatose, teikia rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti veiklos efektyvumo didinimą;
 • Teikia ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui bei stebėtojų tarybai.

Vidaus audito tarnyba:

Audrius Lukoševičius

 • Nepriklausomai ir objektyviai tikrina veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertina  KU rizikos valdymą, vidaus kontrolės procesų veiksmingumą, vidaus kontrolės funkcijų įgyvendinimą, numatytą patvirtintose KU vidaus kontrolės organizavimo nuostatose, teikia rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti veiklos efektyvumo didinimą;
 • Teikia ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui bei stebėtojų tarybai.

Administracijos vadovė:

Kristina Pavliukianec

 • Organizuoja ir vykdo unijos ūkinę finansinę veiklą;
 •  Atsako už unijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Unijos vardu sudaro sandorius su unijos nariais, darbuotojais ir trečiaisiais asmenimis.

Kristina Pavliukianec

Administracijos vadovė:

Kristina Pavliukianec

 • Organizuoja ir vykdo unijos ūkinę finansinę veiklą;
 •  Atsako už unijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Unijos vardu sudaro sandorius su unijos nariais, darbuotojais ir trečiaisiais asmenimis.
Kredito Unija Neris Administracijos Vadovė Kristina Pavliukianec

Kristina Pavliukianec