PRANEŠIMAS APIE NEĮVYKUSĮ EILINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Nariai,

            Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. kovo 26 d. 9.00 val. vykusio eilinio visuotinio narių susirinkime nesusirinko nustatytas kvorumas, kredito unijos „Neris“ administracijos vadovė šiuo informuoja, kad pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. kovo 31 d. 9.00 val. unijos buveinės patalpose adresu Jogailos g. 4 (pirmas aukštas), Vilnius. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. priėmė nutarimą skelbti karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu, šiuo informuojame, kad balsavimas kredito unijos visuotiniame narių susirinkime vyks nuotoliniu būdu.

Visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, nurodytais žemiau, prašome balsuoti raštu. Atsisiųskite „Prašymą išduoti pakartotinio balsavimo biuletenį“ ir 
„Pakartotinio balsavimo biuletenį“.

Užpildytą prašymą, kartu su pakartinio balsavimo biuleteniu, prašome pristatyti (įmesti) į kredito uniją „Neris“, adresu Jogailos g. 4, Vilniuje, arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: info@nerieskreditai.lt iki 2020 m. kovo 30 d. 17.00 val.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2019m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  3. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2019m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;
  5. 2020 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. Valdybos nario rinkimas;
  7. Paskolų komiteto nario rinkimas;
  8. Dėl unijos narių pašalinimo;
  9. Unijos narių informavimas apie tai, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas;
  10. Dėl unijos įstatų keitimo.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą – Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 5 279 7167, el. p. kristina@nerieskreditai.lt Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos „Neris“ buveinėje nuo 2020 m. kovo 27 d. 9.00 val.