Covid-19 finansavimas verslui

PASKOLA LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS VERSLAMS

Ši paskola skiriama būtiniausioms veiklos išlaidoms finansuoti, tokioms kaip darbuotojų darbo užmokestis, nuoma, komunalinės išlaidos ar pan. DĖMESIO! Šios tipo paskolos išdavimui nereikalaujamas užstatas!

Reikalavimai paskolos gavėjui:
 • Jūsų įmonė dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30%;
 • Jūsų įmonė veikia Lietuvos Respublikoje;
 • Jūsų įmonė atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus;
 • Jūsų įmonė yra išlaikiusi bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
 • Paraiškos pateikimo metu Jūsų įmonė yra pateikusi VĮ Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (išskyrus kai paskolos gavėjas yra verslininkas);
 • Jūsų įmonei nėra iškelta nemokumo byla;
 • Jūsų įmonė nėra nefinansuotina dėl šių priežasčių:
 1. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė;
 2. Vykdote grynai finansinę veiklą, kai ši veikla vykdoma kaip finansinių investicijų veikla, išskyrus atvejus, jeigu vystote finansines technologijas (angl. FinTech);
 3. Tiesiogiai veikiate ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 4. Užsiimate azartinių lošimų organizavimu.
Paskolos suteikimo sąlygos:
 • Paskolos teikiamos būtiniausioms išlaidoms, patirtoms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. liepos 31 d.
 • Paskolos bus teikiamos iki 2020 m. liepos 31 d. ir ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.
 • Paskolos gavėjas paskolą turės pradėti grąžinti po paskolos išmokėjimo praėjus 6 mėn. pagal sutartyje nurodytą grafiką.
 • Maksimali paskolos suma gali siekti iki 1000 000 eurų.
 • Užstato nereikalaujama
 • Šia paskola negali būti finansuojamos tokios išlaidos:
 1. finansavimas skirtas investicijoms į nefinansuotinus subjektus;
 2. finansavimas skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo dalyviams, taip pat grąžinti arba suteikti kreditus dalyviams;
 3. finansavimas, panaudotas perfinansavimui, t. y. turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 4. finansavimas, skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (arba) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.
Paskolos dydis, palūkanos, grąžinimo terminai:
 • Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus, arba
 • Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos, arba
 • Paskoloms bus taikoma fiksuota palūkanų norma priklausomai nuo paskolos trukmės:
 • Paskoloms, kurių trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) –0.1%
 • Paskoloms, kurių trukmė nuo 13 iki 36 mėnesių (imtinai) –0,19%.

 

Mokesčiai:

Paskolos administravimo mokesčiai (t. y. įskaitant, Kredito sutarties sudarymo mokestį, Kredito sutarties keitimo mokestį, Kredito administravimo mokestį ir kitus bet kokius Kredito unijos taikytinus mokesčius Kredito gavėjui) negali būti didesni nei 2 (du) procentai nuo Kredito sumos, tačiau bendra tokių Kredito administravimo mokesčių suma, kurią iš viso Kredito gavėjas turi sumokėti Kredito unijai už Kreditą, negali būti mažesnė nei 130 (vienas šimtas trisdešimt) Eur ir didesnė nei 1 300 (vienas tūkstantis trys šimtai) Eur. Kredito administravimo mokesčiai gali būti sumokami iš Kredito lėšų. Kredito administravimo mokesčiai Kredito unijai sumokami su Kredito išmokėjimu.

PORTFELINĖS GARANTIJOS PASKOLOMS- 2

Už paskolos ar lizingo sandorio grąžinimą kredito įstaigai garantuoja INVEGA, o nes Jūs patys. Garantija gali siekti net iki 80%. DĖMESIO! Šia garantija galima pasinaudoti ir jau išduotoms paskoloms!

Kokios paskolos gali būti garantuojamos:
 • apyvartinės paskolos, įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius, skirtos įmonių likvidumui palaikyti, suteiktos ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d.;
 • anksčiau pasirašytos negarantuotos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinės (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) paskolos, kurioms ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. prailgintas įmokų grąžinimo grafikas ar taikomas įmokų grąžinimo atidėjimas, nebloginant kitų paskolos grąžinimo sąlygų.
Reikalavimai paskolos gavėjui:
 • Jūsų įmonė yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas arba didelė įmonė;
 • Jūsų įmonė 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikoma sunkumų patiriančia, tačiau sunkumų patyrė 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio;
 • apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 40 proc.;
 • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti;
 • kritinio likvidumo rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1 (reikšmė pablogėjo, palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d.);
 • Jūsų įmonė nėra nefinansuotina dėl šių priežasčių:
  1. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė;
  2. Vykdote grynai finansinę veiklą, kai ši veikla vykdoma kaip finansinių investicijų veikla, išskyrus atvejus, jeigu vystote finansines technologijas (angl. FinTech);
  3. Tiesiogiai veikiate ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
  4. Užsiimate azartinių lošimų organizavimu.
Garantijos dydis ir suteikimo terminai ir sąlygos:
 • Garantuotos paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam kaip 6 metų (72 mėnesių) laikotarpiui.
 • Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti 5 mln. eurų.
 • Minimalus garantijos dydis turi siekti 5000 eurų.
 • Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas paskolos gavėjo dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims.
Mokesčiai:

Paskolos administravimo mokesčiai (t. y. įskaitant, Kredito sutarties sudarymo mokestį, Kredito sutarties keitimo mokestį, Kredito administravimo mokestį ir kitus bet kokius Kredito unijos taikytinus mokesčius Kredito gavėjui) negali būti didesni nei 2 (du) procentai nuo Kredito sumos, tačiau bendra tokių Kredito administravimo mokesčių suma, kurią iš viso Kredito gavėjas turi sumokėti Kredito unijai už Kreditą, negali būti mažesnė nei 130 (vienas šimtas trisdešimt) Eur ir didesnė nei 1 300 (vienas tūkstantis trys šimtai) Eur. Kredito administravimo mokesčiai gali būti sumokami iš Kredito lėšų. Kredito administravimo mokesčiai Kredito unijai sumokami su Kredito išmokėjimu.